Fysisk aktivitet, rörelserädsla och livskvalitet hos individer som genomgått hjärtinfarkt och/eller hjärtoperation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Hjärt -och kärlsjukdom är den vanligaste folksjukdomen i Sverige. Fler män än kvinnor drabbas och c:a 20% av de som drabbats lider utav rörelserädsla. Fysisk aktivitet är en viktig del i primär- och sekundärprevention. Livskvaliteten kan påverkas negativt efter hjärt-och kärlsjukdom. Syfte: Syftet var att studera samband mellan självskattad fysisk aktivitet, självskattad rörelserädsla och självskattad livskvalitet hos individer som drabbats av hjärtinfarkt och/eller genomgått hjärtoperation. Syftet var även att studera om det fanns några könsskillnader avseende rörelserädsla och livskvalitet i denna patientgrupp. Metod: Studien var en icke-experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie där enkäter lagt grunden till beskrivande, korrelerande och jämförande design. Resultat: 29 deltagare medverkade. Totalt 19% av deltagarna led av rörelserädsla. Det förekom ingen skillnad mellan könen i median avseende varken rörelserädsla eller livskvalitet. Korrelationskoefficienten var 0,387 (p = 0,07) mellan fysisk aktivitet och livskvalitet i hela gruppen. Sambandet mellan rörelserädsla och livskvalitet var r = -0,460 (p = 0,03). Konklusion: Resultatet stämmer överens med tidigare forskning avseende andelen individer som lider utav rörelserädsla. Inga skillnader påvisades mellan fysisk aktivitet och livskvalitet men ett måttligt negativt samband förelåg mellan rörelserädsla och livskvalitet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)