Levande berättande - om att använda en berättande föreställning i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Emil Pettersson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning: Syftet med arbetet är att undersöka vilka egenskaper en berättande föreställning har som kan vara användbara i undervisning samt att studera hur olika medierande redskap som ljud, ljus, bild och musik kan användas i den berättande föreställningen. För att prova detta har en berättande föreställning skapad under ett tidigare examensarbete kallad “Om morfar” använts. Undersökning består av två delar. Dels en fokusgrupp som ägde rum i anslutning till den berättande föreställningen och dels av enskilda intervjuer med publiken till den berättande föreställningen genomförda en tid efter föreställningen efter föreställningen. Resultatet har analyserats utifrån teorier kring bland annat lärande, minnesforskning och retorik. Av arbetet framkommer att en berättande föreställning har ett antal egenskaper som skulle kunna vara användbara i undervisningen. En berättande föreställningen kan väcka känslor hos åskådaren vilket kan underlätta inlärning av det budskap som förmedlas. En berättande föreställning skulle kunna användas som en introduktion till en temaperiod kring ett visst ämne i skolan. En berättande föreställning i en inramning av olika medierande redskap kan också hjälpa en elev att minnas kunskap som förmedlas i föreställningen bättre då flera minnesbanker i minnet anknyts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)