Modersmålet som verktyg för tvåspråklig utveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare studier har gjorts där resultat har visat att modersmålet har betydelse för barns språkutveckling i andra språket. Forskningsresultat har även visat att barn med ett rikt ordförråd i sitt modersmål vid skolstart, hade lättare för att lära sig läsa och skriva på sitt andra språk än barn med ett svagt modersmål Genom att tvåspråkiga barn får använda sig av båda sina språk, samt att förskolor värdesätter barnens språkutveckling kan de få lättare att ta till sig det nya språket. Syftet med denna studie är att undersöka om modersmålet används som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan. Centralt fokus i studien kommer att läggas på hur förskollärare arbetar i olika verksamheter för att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling. Studien kommer att utföras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det som har studerats är tre förskollärares uppfattningar om arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling på tre olika förskolor. Arbetet utgår från en sociokulturell teori och en kvalitativ metod. Tre förskollärare från tre olika förskolor har intervjuats i studien. Alla förskolor arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet visar att samtliga förskolor lägger vikt vid att modersmålet används som verktyg i förskolan för andraspråkutvecklingen och ser tvåspråklighet som en kompetens som ska tas till vara på. Resultatet visar att förskollärare uppfattar arbetet med att använda modersmålet som verktyg i verksamheten som svårt och tidskrävande. Samtliga förskolor ser brister i verksamheten med att det inte finns tillräckligt med resurser för att tvåspråkiga barn ska få möjlighet att även utveckla sitt modersmål. Diskussion: Det finns många sätt att stimulera och hämma barns tvåspråkliga utveckling. Genom ett positivt, tillåtande bemötande och visat intresse kan förskollärare komma långt med att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling och uppmuntra barn att använda båda sina språk. Även att låta barnen prova, utforska och höra språk i olika sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)