¿Ayuda el uso de canciones y videos al aprendizaje del vocabulario en la clase de E/LE? Una comparación entre dos grupos del aprendizaje de vocabulario

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Lärarens sätt att undervisa har en central roll för elevernas motivation och lust att lära. Mycket tyder på att elevernas förmåga att lära sig är beroende av en varierad undervisningsmiljö som tilltalar flera av deras sinnen. Olika individer gynnas på olika sätt av att ta till sig ny information. Med detta i åtanke görs i detta arbete en undersökning av hur elever påverkas av inlärning med hjälp av sång och videoklipp. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om elever lär sig nya ord bättre med hjälp av sånger och videoklipp. För att ta reda på detta användes en kvalitativ studie av två likvärdiga elevgrupper. Grupperna som består av 17 respektive 15 elever i årskurs 6 har under tre veckors tid fått lära sig samma ord med två olika metoder. Grupp A har fått använda sig av sång, musik och videoklipp medan grupp B har arbetat med samma ord med hjälp av text och glosor ur deras lärobok.Materialet som har använts för grupp A är sånger med tillhörande sångtexter hämtade från elevernas lärobok ¡Vale! samt youtube. För grupp B har mestadels lärobokens kapiteltexter använts.Undersökningen ger inga tydliga resultat på huruvida sång och videoklipp som hjälpmedel i undervisningen förbättrar ordinlärningen hos eleverna. Skillnaderna mellan grupperna var mycket små. Däremot var det tydligt att eleverna i grupp A upplevde undervisningen med sång och videoklipp mycket inspirerande och rolig vilket kan bidra till en positiv inställning att lära nya språk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)