Påverkar bedömningar från kreditvärderingsinstitut aktiekursen? : En studie utifrån de svenska storbankerna kring finanskrisen 2008

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Kreditvärderingsinstituten har genom åren fått en del kritik. Under finanskrisen kring 2008 var en bidragande orsak till att kraschen blev så allvarlig på grund av felaktiga kreditvärderingar. Detta var dock endast möjligt på grund av att banker i stor utsträckning ignorerade riskerna med de felaktiga kreditbetygen, som de med hög sannolikhet var medvetna om. Med bakgrund som denna anser författarna att det är av intresse och nytta att granska huruvida kreditbedömningar på banker påverkar aktiekursen och på så sätt bolagsvärdet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om kreditbetygsförändringar på de svenska storbankerna; Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank påverkar respektive banks aktiekurs. Ett delsyfte är att studera eventuell omfattning av denna påverkan på aktiekursen. Ett vidare delsyfte är att undersöka om det finns en skillnad i hur kreditbetygsförändringar påverkar aktiepriset hos de svenska storbankerna i hög- respektive lågkonjunktur. Metod: Denna kvantitativa studie grundas i en deduktiv ansats och hypoteser har utformats med hjälp av författarnas utvalda teorier: Effektiva marknadshypotesen (EMH), Agentteori och Signalteori. Studien har sedan genomförts i form av en eventstudie och det har uppmätts om det finns signifikanta avvikelser i aktiekursen vid publicerandet av en kreditbetygsförändring. Resultat: Resultatet i studien visar på att det finns signifikant påverkan på aktiekursen vid kreditbetygsnedgraderingar på eventdagen. Det påvisades även att lågkonjunktur var en bidragande faktor till aktieutvecklingen. Slutsats: Denna studie finner att kreditbetygsförändringar utgör en effekt på aktiekursen hos de svenska storbankerna. Det kan dock inte fastställas om det finns någon skillnad mellan upp- och nedgraderingar i denna studie. Resultatet visar istället på att lågkonjunktur är den bakomliggande orsaken till att aktiekursen påverkas signifikant. Resultatet tyder även på att aktiekursen har anpassat sig snabbare än i tidigare studier, vilket kan vara en följd av en mer digitaliserad marknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)