Stötta, trösta och lindra : Patienters upplevelser av postoperativsmärta

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: I bakgrunden beskrivs begreppen smärta och postoperativsmärta tillsammans med Travelbees vårdteori. Den postoperativa smärtupplevelsen är alltid unik och bör behandlas individuellt. Det förekommer stora variationer i smärtupplevelse, analgetika behov och behandlingseffekt hos patienter. Syftet är att belysa patienters upplevelser av postoperativ smärta. Metoden för uppsatsen är en litteraturstudie där kvalitativt vetenskapliga artiklar har använts. Sökorden som använts är patient, postoperative, pain, care', experience och qualitative. Resultatet beskriver faktorer som påverkar patienters smärtupplevelse, hur patienterna ger uttryck för postoperativsmärta samt deras upplevelse av sjuksköterskans bemötande. Vidare beskrivs patienters upplevelse av smärtlindring. Olika citat beskriver patientens egna känslomässiga upplevelser av postoperativsmärta. I diskussionen diskuteras resultatets fyra teman med hjälp av annan litteratur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)