Ett nyckeltal för organisatorisk mångfald

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Avsikten med denna studie var att försöka ta fram ett nyckeltal för att mäta mångfald och att lyfta fram de problem som då framkom. Behovet av ett sådant mått har växt fram i och med att svenska organisationer på senare tid har börjat uppmärksamma och arbeta med mångfaldsfrågor. Genom en litteraturstudie fick vi insikt i mångfaldsdiskussionen som förs i Sverige idag. Orsakerna till att mångfaldsfrågor uppmärksammas finns att finna dels i en ökad heterogenitet på den svenska arbetsmarknaden och dels i globaliseringen som ägt rum på senare år. Mångfald är ett komplext och abstrakt begrepp och brukar således vanligtvis omnämnas i kvalitativa termer. Vi gjorde däremot genom denna studie ett försök att omvandla ”mångfald” till något mätbart. Genom en resonerande analys kom vi fram till vilkabeståndsdelar som skulle användas i modellen. Dessa variabler av mångfald var kön, ålder etnisk bakgrund och befattning. Med dem som grund genomförde vi en kvantitativ enkätundersökning riktad till svenska företag. Baserat på svaren i enkäten räknade vi fram vilken relevans varje mångfaldsvariabel borde ha, vilket gav oss en formel för att beräkna nyckeltal. Efter att ha räknat ut nyckeltal för 51 företag kopplades dessa tal till mångfaldens positiva och negativa effekter. Det visade sig att mångfald går att mäta kvantitativt och vi fick fram en modell för att beräkna konkreta nyckeltal för organisationer. Ämnet är dock så komplext och problematiskt att modellen inte blev optimal eller universell, men likväl praktiskt fungerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)