Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Att välja regelverk: En kvalitativ studie om varför större internationellt aktiva företag väljer att tillämpa redovisningsregelverket K3 istället för IFRS Seminariedatum: 3 juni 2020 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Jimmy Carlsson, Frida Källmark och Isabella Sköld Handledare: Johan Dergård Nyckelord: Redovisningsval, IFRS, K3, Beslutsmotiv, Internationell aktivitet Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilka motiv som ligger bakom valet av redovisningsregelverket K3 istället för IFRS (K4) hos stora, internationellt aktiva svenska företag. Metod: För att uppnå uppsatsens formulerade syfte har fallstudier av sju stora företag som är internationellt aktiva genomförts. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer och de erhållna svaren har sedan kategoriserats utifrån möjliga motiv till val av redovisningsregelverk. Teoretiska perspektiv: Denna uppsats insamlade empiri har analyserats utifrån en teoretisk referensram bestående av agentteori, kostnadsnyttoteori (CBA), institutionell teori, legitimitetsteori samt intressentteori. Empiri: Empirin består av en återgivning av de erhållna svaren i intervjuer som gjorts med de sju studerade företagen. Resultat: I studien framgår det att inget av fallföretagen har upplevt att valet av K3 har haft någon betydelse för företagets legitimitet eller internationella relationer. Vidare betraktas K3 av samtliga företag som ett naturligt val eftersom alternativet IFRS förknippas med olika indirekta och direkta kostnader. Slutsatsen av studien är att företag uppger olika motiv bakom deras val av redovisningsregelverk, men att det huvudsakliga syftet i grunden alltid är att generera nytta i någon form till bolagets ägare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)