Vem bestämmer i förskolan? : En kvalitativ studie utifrån förskollärarens perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur barn har- och ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom förskollärarens förhållningssätt. Studien utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio legitimerade förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna innehar olika förhållningssätt kopplat till delaktighet och inflytande. Det finns en meningsskiljaktighet mellan förskollärarna om hur barns tankar och åsikter ska praktiseras i förskolan. Det framkommer också i resultatet vilka faktorer som möjliggör och hindrar barns förutsättningar för delaktighet och inflytande. Det som kan möjliggöra barns delaktighet och inflytande är ett gemensamt förhållningssätt. Det som kan utgöra hinder för barns delaktighet är yttre ramfaktorer, såsom rutiner, ekonomi, brist på resurs och barnantalet i barngruppen. Studiens resultat analyseras utifrån det relationella perspektivet där relationen mellan förskollärare och barn är betydelsefullt. Studiens slutsats är att demokrati och makt har relevans i förhållande till hur barn kan få inflytande och delaktighet i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)