Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Examensarbetet handlar om att visa hur Värtans strandpromenad i Täby kommun kan utvecklas rekreativt samt hur förslagen kan kommuniceras med kommuninvånarna. Täby är beläget strax norr om Stockholm och är en kommun med kuststräcka mot skärgården och Stora Värtan. Värtans strandpromenad är kommunens längsta vattenstråk och bidrar till möjligheten att besöka och röra sig i miljöer som kontrasterar mot det täta stadsbyggandet. När Stockholmsregionen växer och förtätas är det viktigt att säkerställa att Värtans strandpromenad bibehåller och utvecklar sina rekreativa värden samt att orienterbarheten stärks så att vägen till och längs stråket upplevs som tydlig. Examensarbetet handlar även om kommunikation. Sveriges kommuner behöver kommunicera med sina invånare på ett ändamålsenligt sätt, att det fungerar är väsentligt ur det demokratiska perspektivet. Det är inte bara en viktig demokratisk aspekt i samhället, utan också ett sätt för kommunerna att upprätthålla eller skapa förtroende. Kommunikation mellan kommun och invånare kan, medvetet eller omedvetet, uppfattas som enkelriktad och färdigdiskuterad. Hur informationen utformas av avsändaren kan göra mottagaren underordnad, vilken är en risk när det gäller förändring av offentlig miljö då det i regel krävs dialog. Bilder i arkitektursammanhang används för att marknadsföra projekt och kommunicera med allmänheten. Det förekommer att illustratörer och visualiserare från fristående kontor får i uppgift att ta fram visionsbilder till arkitektkontorens projekt. Det finns en risk med detta då fristående visualiserare kan avgöra bildens karaktär och de arkitekter som sedan skall arbeta vidare med projekten kan påverkas av detta. För att lokalisera delområden längs strandpromenaden används en analysmetod baserad på LCA, Landscape Character Assessment och som underlag för att bedöma rekreations- och orienterbarhetsaspekter ligger en förenklad variant av metoden Experiential Landscape. Analyserna genererar områden och specifika platser där åtgärder är motiverade. Detta leder fram till nya förslag och visioner för strandpromenaden, med några gestaltningsförslag som exempel. När stråkets befintliga kvaliteter och potential behandlas ligger fokus på rekreativa värden. Ekologiska aspekter behandlas när de relaterar till rekreationsvärdet. Värtans strandpromenad är ett längre kuststråk, dock behandlas enbart den del som finns inom Täby kommun. Examensarbetet består av två delar, dels rapporten men även en kommunikationsprodukt som är en fristående folder i arbetet. Kommunikationsprodukten är informativt anpassad för Täby kommuns invånare och visar hur Värtans strandpromenad kan utvecklas rekreativt. I den elektroniska publikationen är foldern bifogad på slutet efter rapporten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)