En fallstudie om den finansiella, strategiska och personliga inverkan på SKF:s investeringsbeslut

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emil Tullock; Oskar Recina; William Fredriksson; [2021-11-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Om ett företag ska förbli lönsamt behöver investeringar göras. Företag har begränsade resurser vilket gör att de måste prioritera vilka investeringar de ska ta sig an. För att avgöra vilka investeringar ett bolag ska genomföra, som uppnår bolagets finansiella och strategiska mål, analyseras tillgängliga investeringsmöjligheter. Detta görs med hjälp av olika lönsamhetsmått och marknadsanalyser. Bearbetning, framtagning och tolkning av finansiell och strategisk analys utförs av människor. Därför kan personliga känslor och viljor blandas in i beslut vilket kan leda till att företaget utsätts för principal agent-problemet som innebär att arbetstagare tar beslut baserat på personlig vinning och inte bolagets. Studien analyserar och förklarar finansiella, strategiska och personliga aspekters påverkan på SKF:s investeringsbeslut. Studiens slutsats är att payback period är det som bär störst tyngd av de lönsamhetsmåtten SKF använder. Studien visar även att SKF främst avgör investeringsbeslut på strategiska grunder och att personliga incitaments inblandning i investeringsbeslut undviks med en strukturerad beslutsprocess uppbyggd av olika beslutsled där flera beslutstagare är inblandade i investeringsbesluten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)