Vi är bara människor

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Att ambulanspersonal ibland utsätts för särskilt psykiskt svåra uppdrag ses för många som en självklarhet, men hur ambulanspersonalens psykiska mående påverkas är inte lika känt. Syfte: Syftet är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av traumatiska sällanhändelser. Metod: Studien är en integrativ litteraturstudie. Totalt inkluderades elva artiklar som utgjorde resultatet. Studiens resultatet bildade tre huvudteman, upplevda traumatiska sällanhändelser, psykologiska effekter samt demografiska och geografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser. Resultat: Majoriteten hade utsatts för minst en traumatisk sällanhändelse. Vanliga psykologiska effekter var PTSD, ångest och sömnproblem. Det fanns geografiska och demografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser, men trots detta upplevde flertalet att de blev stärkta av sitt ambulansyrke. Slutsats: Ambulanspersonal riskerar i hög grad att utveckla psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)