Förskollärarnas arbete i förskolan med att synliggöra matematik i planerade och oplanerade matematikaktiviteter : En jämförelse av ett traditionellt förskole-, ett Reggio Emilia- och ett Montessoriperspektiv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning: Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur tre olika pedagogiska inriktningar synliggör matematik för barnen i planerade och oplanerade aktiviteter. Vi har intervjuat förskollärare från tre olika inriktningar; traditionellt förskolearbete, Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och Montessoripedagogik, för att ta reda på deras synsätt angående hur de arbetar och synliggör matematik för barnen i förskolan. Resultatet visar att det både finns skillnader och likheter mellan dem. Några skillnader är att i den traditionella förskoleverksamheten, ansåg förskollärarna bland annat att matematiska begrepp är betydelsefullt att använda redan i barns unga åldrar. Inom Reggio Emiliapedagogiken är huvudfokus på dokumentationen som viktig och inom montessoripedagogiken ansåg de att det är barns arbete med de konkreta didaktiska materialen som stödjer lärande. Likheterna som vi ser är i förskollärarens arbete med matematik i verksamheten, att de planerar exempelvis inte för en specifik matematikundervisning och i de oplanerade kommer matematik in i barnens vardag spontat hela tiden. En annan likhet är att förskollärarna anser att miljön ska vara kreativ och bestå av mycket material, men även att förskollärarna bör förhålla sig på ett sätt där hänsyn tas till barnens olika kunskapsnivåer, för att det ska bli ett roligt och meningsfullt lärande i matematik. Slutsatsen av denna undersökning är att matematik finns överallt i alla vardagssituationer, och att den är betydelsefull samt att det finns kunniga förskollärare som synliggör och främjar barnens matematiska lärande i förskolan. Miljön och materialen är också betydande tillgångar som bidrar till att synliggöra matematik för barnen, genom att använda konkret material och utforma en lärande miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)