Kommunaliseringen och en jämlik skola? : Resurser och resultat kopplat till socioekonomiskbakgrund

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Johanna Hyvärinen; [2015]

Nyckelord: kommunaliseringen; jämlik skola;

Sammanfattning:

AbstractDetta är en empirisk jämförelsestudie med syfte att studera skillnader och likheter mellan resurser och resultat i två svenska kommuner med skilda socioekonomiska förutsättningar och försöka undersöka om kommunaliseringsreformen som trädde i kraft 1991 har gjort skolan mindre jämlik. Genom att söka på Skolverkets statistikdatabaser SIRIS och jämförelsetal har statistiken kring 7 olika utvalda parametrarna samlats in och senare sammanställts till tabeller och diagram. För att verkligen kunna jämföra ordentligt har jag arbetat med ett tidsintervall på minst 9år i alla olika områden.Men kan då skolan efter kommunaliseringsreformen anses ha förutsättningar för att bedriva en jämlik undervisning?Det resultat som jag kommer fram till i min undersökning svarar både ja och nej på denna fråga. De otroligt stora skillnaderna i resultat mellan de båda kommunerna är skrämmande och det faktum att resultatglappet mellan de två kommunerna bara tycks öka för varje år ger tydliga signaler om att något inte stämmer. Men tvärtemot vad jag trodde visar det sig att det inte verkar bero på skolverksamheten och de resurser som kommunerna lägger på skolan och undervisningen. Självklart kan de få skillnader som framträder här ha med resultatskillnaderna att göra men den faktor som bryter sig ut tydligast i slutändan är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Den största vattendelaren i den jämlika skola som vi så länge strävat efter tycks alltså vara föräldrarnas utbildningsbakgrund och socialnorm.Vad som sen beror på just kommunaliseringsreformen och inte är svårt att avgöra men i det långa loppet känns det inte intressant att se tillbaka i backspegeln längre utan snarare fråga sig hur vi löser de problem som vi så tydligt står inför, för den berör oss alla. Vårt utbildningssystem är grunden får vår framtid och vårt demokratiska system så det är högst angeläget att fråga sig hur vi ska få en jämlik skola när en klassklyfta är det egentliga problemet? Hur ska vi göra för att alla elever ska få rätt till en likvärdig utbildning oavsett var i landet den anordnas?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)