Den motiverande projektledaren : Vad projektledare anser vara viktigt för att motivera projektdeltagare

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Projekt som arbetsform är vanligt för de flesta idag. Det är projektledaren som är ledaren av projektet och har som ansvar att se till att projektmålet uppnås, arbetsuppgifterna fördelas, skapa engagemang och motivera projektdeltagarna. En projektledare har oftast goda kunskaper om hur man på bästa sätt vägleder en projektgrupp genom olika projektfaser för att uppnå goda projektresultat och vilka framgångsfaktorer projektledare ska fokusera på. En framgångsfaktor som ofta inte prioriteras är hur motiverade projektmedlemmarna är. Vad är det som gör att individer gör sitt bästa och hur får man dem till det? Motiverade individer presterar bättre. En ledares beteende kan påverka en individs motivation och därmed även individens prestation. Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad projektledare fokuserar på idag när det kommer till att skapa motiverade projektmedlemmar. Det kan vara en väg framåt i utformningen av utbildningar som berör hur ledare arbetar med motivation. För att svara på studiens forskningsfråga har vi intervjuat sex projektledare utifrån en intervjuguide för att ta reda på vad de anser motivera sina projektmedlemmar. Svaren från projektledarna har analyserat och sju handlingar som anses motivera har tagits fram och sedan analyserats utifrån Amabiles progressprincip (Amabile & Kramer 2011b). Progressprincipen visar att viktigast är att individer upplever progress för att känna sig motiverad. Våra resultat tyder på att de projektledare som ingått i studien inte har förstått det. Utifrån vår analys kan vi se att respondenterna fokuserar minst på att underlätta progress för projektmedlemmarna. Det bekräftar resultaten från en undersökning (Amabile & Kramer 2011b) där ledare fått rangordna effekterna av fem faktorer som kan inverka på de anställdas motivation och känslor under arbetet. Projektledarna som intervjuats i den här studien fokuserar mest på den psykosociala arbetsmiljön i arbetsteamet när de ska motivera sina projektmedlemmar.   Nyckelord: Motivation, Projektledning, Progress Principle, Inner Work Life.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)