Effekter av terapeutisk och taktil beröring : - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Författare: Stina Hansen; Pernilla Rudolphi Birgersson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Terapeutisk och taktil beröring är behandlingsmetoder som har använts i flera decennier. Vid sjukdom rubbas kroppens energifält. Beröring aktiverar parasympatiska nervsystemet och utsöndring av oxytocin. Omvårdnad baseras på en holistisk människosyn där helheten är en betydelsefull aspekt. Studiens syfte var att belysa effekter av terapeutisk och taktil beröring. Litteraturstudie användes som metod och baserades på 12 artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultatet av understrykningar och anteckningar sammanställdes gemensamt för analys och för identifiering av huvudkategorier, kategorier och underkategorier och för att finna likheter och olikheter i de olika artiklarna. Terapeutisk och taktil beröring reducerade stress, ångest, smärta. Det ökade välbefinnandet och livskvalitet för patienterna. Puls, blodtryck, HbA1C och hormonella faktorer påverkades på ett tillfredsställande sätt. Läkemedelsanvändning minskade efter komplementär behandling. Avslutningsvis påvisade resultatet att terapeutisk och taktil beröring kan användas som komplement till medicinsk behandling inom hälso- och sjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)