Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av det första året i yrket : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeyrket beskrivs som komplext då sjuksköterskan måste ha kunskaper och färdigheter för att kunna ge patienten en god och säker vård. Första året i yrket beskrivs som en känslomässig och ansträngande period då sjuksköterskor upplever tung arbetsbelastning och en hög stressnivå. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att tillräcklig introduktion och stöd från medarbetare är viktigt för att kunna utvecklas i yrkesrollen. Syfte: Att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av första året i yrket. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod och en induktiv ansats. Datainsamlingen utfördes i form av sju semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera datamaterialet. Resultat: Vid analysen av datamaterialet framkom tolv underkategorier vilka bildar fyra kategorier; första tiden i yrket, att utöva yrket, arbetsklimatet påverkar och behov av kunskap och utveckling. Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett behov av ytterligare kunskap då utbildningen inte förberett dem tillräckligt och beskriver första tiden som utmanande men också lärorik. Tillräcklig introduktion, ett trevligt bemötande och stöd från kollegor beskrivs som särskilt viktigt under första tiden. Möten med patienter och anhöriga beskrivs som givande och ger upphov till en känsla av att göra en skillnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)