Optimering av energianvändningen hos miljonprogramsvillor

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Marcus Gunnarsson; Niklas Truedsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bygg och fastighetssektorn står idag för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, samtidigt som samhället strävar efter en mer hållbar utveckling och låg miljöpåverkan. Miljonprogrammet resulterade i att över en miljon bostäder byggdes, varav ca en tredjedel av dessa var småhus. Många av dessa småhus uppfyller inte dagens normer med avseende på energianvändning då mycket energi går åt för uppvärmning. Syftet med detta arbete är att undersöka och ge motiverade förslag till husägare på hur de kan energieffektivisera sina miljonprogramsvillor och samtidigt göra en ekonomisk vinning.Genom en omfattande litteraturstudie byggdes en modell upp av ett tidstypiskt 1960- och 1970-talshus som sedan ligger till grund för energiberäkningar utförda i VIP-Energy och kostnadskalkyler uppförda i BidCon. De tre åtgärder som undersöks är fönster- och dörrbyte, tilläggsisolering av fasad och vot samt tilläggsisolering av vindsbjälklag. För att skapa resultat som är applicerbara för de flesta småhusägare görs beräkningar för olika orter med olika föreliggande uppvärmningssystem. De orter som undersöks är Malmö, Stockholm och Sundsvall. Föreliggande uppvärmningssystem är direktverkande el, fjärrvärme och luftvärmepump med direktverkande el som komplement.Resultaten visar att tilläggsisolering av fasad och vot är den mest effektiva lösningen, men även den mest tidskrävande. Byte av fönster och dörrar hade bäst energibesparing men var minst kostnadseffektiv på grund av den höga investeringskostnaden. Fortsättningsvis blir åtgärderna mer lönsamma desto längre norrut huset är placerat och att en luftvärmepump gör det svårt att göra stora besparingar genom att förändra klimatskalet. Resultaten visar även att mängden isolering i den befintliga konstruktionen har betydelse för återbetalningstiden.Resultatet kan vara till nytta för flertalet grupper så som villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Även om undersökningen riktade in sig på miljonprogrammet är resultaten applicerbara på alla isolerade konstruktioner. Nyttan av en energieffektiviseringsåtgärd avtar dock drastiskt desto mer isolering det befintliga huset har, vilket bör beaktas vid en eventuell renovering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)