Operationssjuksköterskors och kirurgers uppfattning om samarbete i operationslaget

Detta är en Magister-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Fel i operationssalen kan få stora konsekvenser. Enligt både WHO och Socialstyrelsen är kommunikation och koordination den främsta orsaken till vårdskador inom sjukvården. Operationsavdelningen är den plats inom sjukvården där flest vårdskador händer och de beror ofta på dåligt samarbete i operationslaget. Studier har visat att störst skillnad i uppfattning om effektivt samarbete finns hos operationssjuksköterskor och kirurger. Operationssjuksköterskor beskriver gott samarbete som när deras arbetsinsats respekteras medan ett gott samarbete för kirurger kännetecknas av att ha operationssjuksköterskor som förutser deras behov och följer instruktioner. Syftet med denna studie var att undersöka operationssjuksköterskors och kirurgers uppfattning om samarbete i operationslaget. Det är en deskriptiv kvantitativ studie baserad på datainsamlande genom frågeformulär. Urvalet bestod av 25 operationssjuksköterskor och 42 kirurger. Den mest påtagliga skillnaden i uppfattning om samarbete mellan operationssjuksköterskor och kirurger visade sig i frågan om det är läkaren som ansvarar för samordningen. De ansvariga måste bli medvetna om och komma till rätta med de skillnader i uppfattning om samarbete som finns mellan kirurger och operationssjuksköterskor för att WHO:s checklista och andra interventioner för ökad patientsäkerhet ska kunna få önskad effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)