Elever, politik och valår : En kvalitativ intervjustudie av vad som påverkar elevers politiska intresse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Unga anger idag ett ökande intresse för politiska frågor. Valdeltagandet ökar ständigt och allt fler ungdomar anger att de själva kan påverka sin egen vardag. Samtidigt anger många ungdomar att de har lågt förtroende för partipolitiken och menar att den inte kan lösa de problem som finns i Sverige. I stället engagerar sig ungdomar mer i sakpolitiska organisationer eller rörelser. Denna uppsats syfte är att ge en bild av hur gymnasieelevers politiska intresse under valtid kan påverkas av dess närmiljö, med fokus på hemmet och skolan. Uppsatsen ämnar också utreda vilka externa respektive interna påverkansfaktorer som elever i en homogen grupp utsätts för. Detta utreds genom frågeställningarna: Vilka faktorer anger eleverna har påverkat deras politiska intresse? Hur har dessa faktorer påverkat elevernas politiska intresse? Samt vilka samband eller olikheter går att utläsa gällande elevernas politiska intresse utifrån den gemensamma kontext de befinner sig i? Dessa frågor besvaras genom en kvalitativ intervjustudie som är utformad utefter en teoretisk inramning bland annat innehållande Erik Amnås Jourhavande medborgare (2008), där han skriver om extern och intern påverkan av elevers intresse för politiskt engagemang. Uppsatsens slutsats är att de intervjuade ungdomarnas inställning till valet har påverkats av en upplevd plikt att rösta i valet. Vidare kan uppsatsen även påvisa att föräldrars inställning till valdeltagande även kan ha påverkat elevernas egen inställning. Slutligen framkommer det genom intervjuerna att eleverna generellt är mer benägna att ta till sig information som delas med dem utan att de själva behöver inta en aktiv roll. Ett exempel på detta är ”push-notiser” från mobiltelefoner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)