Fritidslärarens förhållningssätt till lek : En intervjustudie om hur lärandet på rasten påverkas av formell och informell lek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att genomföra intervjuer med grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, för att undersöka lärarens perspektiv kring hur eleverna tillgodogör sig kunskaper genom den formella och informella leken. Eftersom ordet rast definieras som ett avbrott från arbete innebär det att elevernas rast bör vara ett avbrott från lärande. Detta går emot Skolverkets målsättning att leken i skolan ska vara kunskapstillägnande. Därför anser vi det intressant att undersöka hur fritidslärare ser på inhämtandet av kunskap under rastens lek och vilket sorts förhållningssätt lärarna anser gynnar eleverna mest. För att göra detta genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med sju lärare från fyra olika skolor. Det framkom i resultatet att lärarna överlag ansåg att lärandeaspekten är väsentlig i leken, men att det fanns delade åsikter om hur den roll läraren tog på sig påverkade lärandet i sig. Det framkom även åsikter om att lärande i lek inte alls är av vikt utan att leken bör få vara ett avbrott från lärandet under skoldagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)