Studie kring utnyttjande av robotgrupp

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Författare: Johan Pleijel; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport är en C-uppsats där en fallstudie har gjorts för företaget Konga Bruk AB. Där en kartläggning har gjorts av utnyttjandegraden och tillgängligheten för tre svetsrobotceller i fabriken. Kartläggningen visade att vissa störningar uppkommer frekvent, den största orsaken visade sig vara att personalen lägger stor del av tiden på att hantera ingående och färdigt material till och från robotcellen, samt att de bytena utav fixturer i roboten också upptar en viss tid. Förslag som kan reducera dessa störningar är att tillföra en extra resurs som sköter materialhanteringen. Frekvensstudie, OEE; Utnyttjandegrad, Tidstudie, SMED.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)