Grundläggande rättigheter i konflikt? – En utredning av förhållandet och gränsdragningen mellan upphovsrätten och handlingsoffentligheten i svensk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: När en allmän handling samtidigt utgör ett upphovsrättsligt verk uppstår en normkonflikt mellan handlingsoffentligheten och upphovsrätten. Genom de så kallade scientologimålen på slutet av 90-talet belystes att handlings-offentligheten kunde utnyttjas för att sprida upphovsrättsliga verk mot upphovspersonens vilja. Scientologimålen gav upphov till en omdiskuterad sekretessbestämmelse beträffande upphovsrättsliga verk. Under hösten 2020 aktualiserades frågan om förhållandet återigen genom ett avgörande från EU-domstolen. I denna uppsats ämnar frågan om när upphovsrätten och handlings-offentligheten hamnar i konflikt besvaras, samt hur gränsdragningen mellan dem har gjorts i svensk rätt. Särskilt den sekretessbestämmelse som infördes till följd av scientologimålen analyseras för att undersöka om det finns anledning att ersätta denna. För att uppnå uppsatsens syfte används rättsdogmatisk- och EU-rättslig metod. Vid urvalet av material har rättskälleläran tillämpats. I utredningen har visats att en normkonflikt kan uppstå när allmänna handlingar uppnår kvalifikationskraven för verkshöjd. Konflikten består i att tillhandahållanden av allmänna handlingar utgör förfoganden som omfattas av upphovspersonens ensamrätt. I svensk rätt har denna konflikt lösts genom att ge handlingsoffentligheten företräde framför upphovsrätten, med undantag för ovan nämnda sekretessbestämmelse. Tillämpningsområdet för bestämmelsen är emellertid snävt på grund av de många kumulativa rekvisiten. Trots att sekretessbestämmelsens brister ännu inte visats sig i rättspraxis finns skäl att ersätta den. Ett lämpligt alternativ är att undanta upphovsrättsligt skyddade verk som ingetts till en myndighet för förvaring från begreppet allmänna handlingar. Därigenom uppfylls syftet med dagens bestämmelse, samtidigt som den problematik som denna kan ge upphov till undgås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)