Digital strategi för konkurrenskraft och värdeskapande : Ur två fastighetsbolags perspektiv

Detta är en Master-uppsats från KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Sammanfattning: Bygg- och fastighetsbranschen har en stor påverkan över samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Dock kännetecknas branschen av att vara ineffektiv, konservativ och ligga steget efter i den digitala utvecklingen. Studier har visat att fastighetsbolag utgör en viktig nyckelaktör för att driva branschens digitala utveckling framåt. Det har även lyfts fram att fastighetsbolags strategiarbete är av stor betydelse för att kunna möjliggöra denna utveckling. Att arbeta med strategier beskrivs som direkt avgörande för att företag ska kunna överleva och vara konkurrenskraftiga på marknaden. Strategier beskrivs finnas på tre olika organisatoriska nivåer, vilket är koncern-, affärs- och funktionsstrategi. Det framgår att det finns stora vinningar av att strategier, mellan de organisatoriska nivåerna, är sammankopplade. Detta för att enklare kunna samordna strategiarbetet och därmed kunna arbeta mot samma processer och mål. En strategi som berör användandet av digital teknik är funktionsstrategin IT-strategi. När den är sammankopplad med affärsstrategin skapas en digital strategi. Digital strategi, kan med andra ord beskrivas av att digital teknik är integrerad med verksamheten. Digital strategi lyfts fram som en viktig drivkraft för att driva den digitala utvecklingen framåt. Följande examensarbete syftar därmed till att undersöka hur en digital strategi kan underbygga konkurrenskraft och värdeskapande, genom att undersöka hur fastighetsbolags affärsstrategi och IT-strategi är sammankopplade. Studien undersöker även fastighetsbolags övergripande arbete för att utvecklas digitalt. Studien baseras på en kvalitativ metod, där data erhållits från semi-strukturerade intervjuer från två fastighetsbolag. Bolagen benämns Fastighetsbolag A och Fastighetsbolag B. Båda bolagen riktar primärt in sig på kommersiella fastigheter, med ett långsiktigt ägande. Respondenterna utgörs av enhetschefer, projektchefer, projektledare och digitaliseringssakkunniga. Studiens resultat tyder på att det råder en högre medvetenhet kring fastighetsbolagens affärsstrategi, i jämförelse med strategier kring digitalt arbete. Vad gäller kopplingen mellan användandet av digital teknik och affärsverksamheten framgår det att det finns goda förutsättningar, men att dessa inte är tydligt uttalade och medvetna inom bolagen, vilket leder till att de tillsynes upplevs obefintliga. De slutsatser som kan dras från studien är att arbete med strategier ses som oerhört komplext, därav ställs höga krav på struktur i arbetet. För att digital teknik ska integreras i affärsverksamheten, framgår det i studien, att allt i slutändan handlar om att kunna påvisa en direkt nytta. I dagsläget underbygger den digitala strategin inte konkurrenskraft och värdeskapande i den mån den skulle kunna göra hos fastighetsbolagen, då det inte har kunnat påvisa en direkt nytta. Dock kan det ifrågasättas vems nytta som driver fastighetsbolagens digitala utveckling. Är det kunden som ska efterfråga en nytta? Eller är det bolagen som ska erbjuda kunden något som skapar nytta, innan kunden själv har efterfrågat det? Detta kan ses som en komplex paradox, som kan vara en förklaring till att fastighetsbolagens digitala utveckling bromsas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)