Tid och närvaro : En studie om familjerättssekreterares syn på ett gott föräldraskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Författare: Karin Olin; Marie Persson; [2008]

Nyckelord: föräldraskap; familjerätt; vårdnad; genus;

Sammanfattning:

Syftet med vår uppsats är att få kunskap om hur familjerättssekreterare resonerar kring ett gott föräldraskap. Vi vill därigenom förstå hur deras föreställningar om ett gott föräldraskap kan påverka dem i arbetet med vårdnadsutredningar. Våra frågeställningar är följande: Hur ser familjerättssekreterarens bild av ett gott föräldraskap ut? Skiljer sig synen på ett gott föräldraskap i förhållande till mödrar respektive fäder? Hur kan den personliga synen på ett gott föräldraskap påverka bedömningen i en vårdnadsutredning?

För att nå syftet med vår uppsats har vi genomfört kvalitativa intervjuer med sju familjerättssekreterare i två olika kommuner. Resultaten visar bland annat att en förälders viktigaste uppgift enligt våra intervjuade familjerättssekreterare är att uppfylla sitt barns alla behov. En god förälder bör också ge mycket av sin tid och sitt engagemang till sitt barn. Familjerättssekreterarna kan se olikheter i faderskap respektive moderskap och i intervjuerna diskuterar de skillnader i beteendet mellan dem. Vidare diskuterar de hur de resonerar kring ett gott föräldraskap och hur deras syn på det påverkar dem i deras arbete. För att analysera vårt material har vi använt oss av normer som social konstruktion och Hirdmans genusteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)