Barriärer vid implementering av en cirkulär affärsmodell. : En fallstudie av ett IKEA-varuhus i Mellansverige.

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att bidra med kunskap kring de svårigheter och de barriärer som föreligger vid en implementering av en cirkulär affärsmodell. Studien utgår från ett företagsperspektiv, vilket även kompletterats med ett kundperspektiv för att skapa ett holistiskt perspektiv. Uppsatsen inkluderar undersökningar kring de anställdas uppfattningar, i avseende att identifiera eventuella barriärer. Vidare inkluderas även undersökningar kring kundernas uppfattningar av IKEA:s cirkulära arbete. En kvalitativ ansats har använts då en fallstudie på ett IKEA-varuhus i Mellansverige genomförts. Ostandardiserade och halvstrukturerade intervjuer har skett, där sex anställda deltog i djupare intervjuer och nitton besökare på IKEA-varuhuset deltog i mer kortvariga intervjuer. Data användes sedan för en analys och diskussion i förhållande till tidigare forskning. Den mest omfattande barriären som upptäckts på fallstudiens enhet är kommunikation, där både den interna kommunikationen visar på brister kring bland annat informationsdelning, samt den externa kommunikationen gentemot kunder i sin helhet. Vidare belyser uppsatsen brister kring varuhusets företagskultur där hållbarhetsutbildningen är återhållsam, samt har distinkta skillnader framgått i de anställdas motivation. För en lyckad omställning av cirkulär affärsmodell behövs extern och intern kommunikation, långsiktig intern utbildning, samt motivation för att driva cirkulära innovationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)