VD-ersättning och ägarstrukturer - Ägarförhållanden och ersättning till VD i svenska börsnoterade företag på NASDAQ OMX Large och Mid Cap 2005-2009

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsen ämnar bidra till den internationella ”Corporate Governance”-litteraturen genom att analysera samband mellan den totala ersättningen till VD och ägarförhållandena i företagen mellan åren 2005-2009. Metod: Metoden som används är kvantitativ och har ett deduktivt förhållningssätt eftersom den baseras på tidigare forskningsresultat och teorier. Vidare analyseras relationerna mellan insamlad paneldata med hjälp av en multipel regressionsmodell och en jämförande analys. Teoretiska perspektiv: Författarna utgår främst från litteratur avseende principal-agent-problem, ”Pay-for-performance”, ”Tournament theory” och ”Corporate Governance”. Empiri: Studien omfattar 142 bolag med säte i Sverige noterade på NASDAQ OMX Large Cap och Mid Cap mellan åren 2005-2009 (570 observationer). Data är främst hämtad från årsredovisningar samt SIS Ägarservice årliga upplaga av ”Ägarna och Makten”. Slutsatser: Resultaten visar att det finns tydliga samband mellan VD-ersättning och ägarförhållandena i bolagen, där en svagare ägarkoncentration och större andel utländsk ägande leder till högre ersättning. Det finns även tydliga skillnader beroende på den enskilt största ägarens ägartyp, där en statlig ägare betalar ut lägst VD-ersättning, följt av sfärer. Herrelösa företag, utan en kontrollerande ägare, betalar ut den högsta VD-ersättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)