Ledarskap och genus i socialt arbete : En forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i det sociala arbetet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Denna C-uppsats är en forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i socialt arbete. Syftet med denna forskningsöversikt är att analysera nio vetenskapliga artiklar inom detta område för att få en översikt över ny forskning ifrån 2000-talet. Detta gäller forskning som söker att förstå varför det är viktigt med genus i ledarskapet, inom det sociala arbetet. De valda artiklarna är publicerade på 2000-talet, ifrån år 2001 fram till år 2012, detta för att samla så ny och färsk data som möjligt inom ämnesområdet. Syftet är även att besvara två frågeställningar; 1. Vilka skillnader och likheter går att finna mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 2. Finns det historiska bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat ledarskapet och genus i det sociala arbetet? De nio valda artiklarna lästes noggrant igenom och viktiga partier markerades, detta upprepades för att säkerställa att relevant information markerats. Efter detta gick det att urskilja gemensamma nämnare som sedan infördes i en matris med fem olika kategorier, område, metod, urval, teoretiskt perspektiv och resultat. Detta för att kunna tydliggöra vilken exakt vilken riktning som artiklarna har inom ämnesområdet. Dessa katogier användes sedan i analysen av artiklarna. Uppsatsens resultat visade på att det råder delade meningar om ledarskapet i det sociala arbetet sett ur genusperspektivet. Många forskare hävdar att det både finns många likheter och även olikheter mellan det manliga och kvinnliga ledarskapet. Andra forskare hävdar motsatsen och menar på att män och kvinnor är mer lika än olika i sitt ledarskap. Historiska bakgrundsfaktorer som har varit avgörande för ledarskapet och genus är bland annat feminismen. Denna faktor har haft stor positiv inverkan framförallt för kvinnornas del i det sociala arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)