Kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden. Trots att behandlingsmetoderna har blivit bättre och dödsantalet minskat skapar det fortfarande omvårdnadsproblem inom sjukvården. En orsak kan vara att kvinnorna som drabbas måste gå igenom svåra behandlingar som ofta påverkar dem både fysiskt och psykiskt.            Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar, som analyserades med en induktiv ansats. Resultat: Fyra kategorier framkom vid analysen: Att få en diagnos, Att få konsekvenser av behandlingen, Att få konsekvenser i vardagen samt Att ha tankar om framtiden. Att få en bröstcancerdiagnos upplevde kvinnorna som omtumlande. Flera av kvinnorna upplevde att bröstcancerprocessen gett dem en ny identitet, både kroppsligt och mentalt. Efter behandlingens slut fanns det fortfarande en rädsla hos en del av kvinnorna att cancern skulle komma tillbaka vilket påverkade deras syn på framtiden. Slutsats: Att drabbas av bröstcancer påverkade kvinnorna på olika sätt. Vissa såg positivt på upplevelsen när behandlingarna var över medan andra bara fokuserade på vad de hade förlorat. Eftersom kvinnornas upplevelse varierade är det viktigt att vårdpersonalen anpassar vården efter den enskildes behov och önskningar samt ger tydlig information för att skapa trygghet och lugn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)