Effektiviteten - Hur tolkas den i hemtjänsten?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Studien handlar om att betoningen på effektivitet har blivit allt viktigare inom hemtjänsten och att begreppet effektivitet är ett brett begrepp som har beskrivits på många olika sätt. Behovet av hemtjänst förväntas öka i framtiden, vilket ställer krav på organisering och finansiering i hemtjänsten och ett ökande krav på effektivitet. Samtidigt finns det en oenighet om hur begrep-pet effektivitet tolkas inom äldreomsorgen.Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer och personal inom hemtjänsten tolkar be-greppet effektivitet på olika operativa nivåer internt i yrket. Samt att undersöka eventuella skill-nader mellan privata och kommunala aktörer inom hemtjänsten.Detta är en kvalitativ studie, där det analyserade materialet har samlats in via intervjuer från både kommunala och privata hemtjänstorganisationer. Intervjuerna har genomförts med chefer, administratörer och undersköterskor i hemtjänsten. Materialet har samlats in i fem olika kom-muner i Västra Götalands regionen.Studien visar att chefer, administratörer och undersköterskor i hemtjänsten tolkar begreppet effektivitet olika.Cheferna betonar effektiv planering, resursanvändningen, hålla sig till geografiska områden och utföra insatserna i deras tolkningar av effektivitet. Cheferna har en ekonomisk betoning i deras tolkningar av effektivitet.Administratörerna tolkar effektiviteten som att utföra en effektiv planering och utföra insat-serna. Administratörerna är också lite ekonomiskt insatta, i likhet med cheferna lägger några också in den ekonomiska betoningen i deras tolkningar av effektivitet. En del administratörer tolkar effektivitet på ett liknade sätt som undersköterskorna.Undersköterskorna tolkar effektivitet som att utföra insatserna på det bästa sättet.Studien visar också att storleken på hemtjänstorganisationen verkar ha en större betydelse än om organisationen är kommunal eller privat ägd. Där cheferna i de mindre hemtjänstorganisat-ionerna tolkar begreppet effektivitet i likhet med undersköterskorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)