Vart är kommunikationen på väg? - En jämförande analys mellan traditionella och moderna PR-byråers syn på kommunikationsteknologins utveckling samt sociala medier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur traditionella PR-byråer och moderna PR-byråer ser på kommunikationsteknologins utveckling. Fokus är inriktat på sociala medier eftersom det är en stor del av teknologins utveckling och PR-branschens kommunikation. Uppsatsens teorier används som verktyg för analyskapitlet och består av kommunikationsteorier, PR-branschens historia och utveckling, redogörelse av sociala medier, samt modernitetens konsekvenser. Undersökningen i uppsatsen är utförd med en kvalitativ metod där sex olika PR-konsulter har intervjuats. Hälften arbetade med modern PR och andra hälften med traditionell PR och resultatet från denna undersökning presenteras i analysen. I resultat och analysdelen visas hur en traditionell- och en modern PR-byrå arbetar i och med kommunikationsteknologins utveckling. De mest framträdande skillnaderna mellan de två PR-byråerna är deras användning av kommunikation till sina kunder inte minst genom sociala medier samt deras syn på de hot och möjligheter som kan uppstå, men de var relativt överens i frågor kring etik och moral. Resultat visade även hur de olika branscherna ser på kommunikationsteknologins utveckling i framtiden. Undersökningen visar att det fortfarande finns ett behov av både traditionella och moderna medier idag. Trots att en del anser att de traditionella medierna snart kommer att försvinna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)