Belöningssystem för lärare : Och dess påverkan på elevernas betyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Sara Jacobsson; Ted Wiener; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I dagens samhälle är lärarnas lön en starkt debatterad fråga, där det diskuteras huruvida lärarnas löner är för låg. Men samtidigt väljer många att arbeta och utbilda sig till lärare. Då är frågan om det är den fasta lönen som driver en lärare till att prestera ett bra resultat, med en hög kvalité på undervisningen? Kanske finns det en annan form av belöning som påverkar motivationen hos lärare? Vi har valt att kontrollera detta genom att undersöka om ett belöningssystem påverkar lärares motivation och prestation. Detta gör vi genom att se om vi kan hitta något samband mellan olika typer av belöningar och elevernas betyg, vilket är den variabel vi använder för att mäta resultatet av en lärares prestation.

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka om belöningar till lärare kan påverka deras motivation och prestation. Vi läste in oss på teorier om belöningssystem och motivation, för att därefter sammanställa en enkät som hade till syfte att förklara hur belöningssystemen för lärare är uppbyggda i Sveriges skolor. Vi riktade vår enkät till Sveriges gymnasierektorer för att få en överblick över hur belöningssystemen ser ut på skolorna. När vi samlat in data om hur belöningssystemen ser ut ute i landets skolor jämförde vi sedan dessa med elevernas betyg. Vi hade en tes om att när en lärares motivation och prestation förbättras utifrån ett belöningssystem kommer kvalitén på undervisningen att öka vilket i sig borde medföra mer motiverade elever och därigenom bättre betyg. Vi undersökte därför om ett belöningssystem för lärare kan ge effekter på elevernas betyg.

I vår undersökning fann vi samband mellan vissa typer av belöningar och elevernas betyg. Gruppbelöningar och ickefinansiella belöningar visade sig korrelera med elevernas betyg vilket vi tolkar som att utformningen av ett belöningssystem är en faktor som kan påverka kvalitén på undervisningen. De ickefinansiella belöningarna, som exempelvis beröm, bättre skrivbord på kontoret m.m., visade sig vara negativt korrelerade till elevernas betyg vilket vi tolkar som att en lärare kan tappa motivationen av denna belöning. Gruppbelöning visade en positiv korrelation till elevernas betyg, vilket kan tolkas som att en lärare blir motiverad av en belöning som sker till t.ex. ett arbetslag.

Genom vår undersökning har vi kunnat påvisa både positiva och negativa korrelationer mellan belöningssystem och elevernas betyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)