Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Frida Ahlberg; Lisa Sjöberg; [2019]

Nyckelord: planering; gaturum; utvärdering; mål;

Sammanfattning: Gaturum fyller många olika funktioner i staden, och används både som transportsträckor men även som viktiga allmänna platser för sociala möten. Väsentliga aspekter hos gaturum är bland annat tillgänglighet och trygghet och för att uppfylla dessa krävs en genomtänkt utformning. Detta arbete ämnar att lyfta vilka kvaliteter som formar det goda gaturummet och samtidigt utvärdera om mål som ställts för gaturum uppfyllts. Resultatet från utvärderingen av gaturum kopplas till de mål som formulerats i gestaltnings- och kvalitetsprogram samt detaljplan, för respektive gata. Målet med arbetet är att ge kunskap om hur mål kan formuleras för framtida projekt. Arbetet kan även ge kunskap om hur utvärderingar av gaturum kan genomföras. En teoretisk bakgrund om gaturummets kvaliteter låg till grund för hur utvärderingen utfördes. Genom teorin utformades ett inventeringsprotokoll som bestod av variabler för kvaliteter i gaturum. Inventeringsprotokollet inkluderade variabler för platsbesök samt en skrivbordsstudie. Två nya stadsbyggnadsprojekt med liknande avstånd till Stockholms centrum valdes för utvärdering. Dessa stadsdelar var Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen. För utvärderingen av respektive stadsdel valdes tre olika typer av gator ut. Dessa typer inkluderade en huvudgata, en gångfartsgata och en kaj. Resultatet visar att kvaliteten skiljer sig mellan gatorna i Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen. Ytterligare visar resultatet att flertalet mål inte uppfylls för de utvärderade gatorna. Kvaliteten på gatan har en koppling till hur målen ställts i planeringsprocessen. Det är även en tydlig skillnad vilka kvaliteter som leder till måluppfyllnad beroende på gatutyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)