Maskulinitet och femininitet i den amerikanska militären - Ett studium av kvinnors anpassning

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den amerikanska militären präglas av en hegemonisk maskulinitet kvinnor behöver anpassa sig till. Uppsatsen kretsar kring den här problematiken och söker förståelse för kvinnors anpassning och de strukturer som frammanar anpassningen. Med utgångspunkt i genuskonstruktioner och institutionella perspektiv gör vi ett litteraturstudium av den amerikanska militären. Centralt för uppsatsen är strukturer som uppmanar kvinnan att vara maskulin och feminin på samma gång. I den amerikanska militären behöver kvinnan axla en maskulin roll som stark och våldsyrkande samtidigt som hon förväntas vara feminin, i behov av skydd och sexuellt tillgänglig. Kvinnan befinner sig därmed i en genusproblematik som är så starkt förankrad i den militära organisationen att hon tvingas anpassa sig för att utföra sin roll som soldat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)