EN BILD UPPRÖR FLER ÄN TUSEN ORD En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs:MK1500, Examenskurs i medie- ochkommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medieroch kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet.Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 39Antal ord: 10771Nyckelord: satir, satirteckning, karikatyr, yttrandefrihetSyfte: Att undersöka om och hur publiceringen av satirteckningar i svensk dagspressförändrats under 2000-talet?Teori: Dagordningsteori; Gestaltningsteori; Det resursbaserade perspektivet (RBV);MediekonvergensMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Studien undersöker 159 stycken satirteckningar publicerade i Aftonbladet,Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, under septembermånad 2004 och 2016.Resultat:Publikationsfrekvensen av satirteckningar i svensk dagspress har minskatsignifikant, från 116 stycken 2004 till 43 stycken 2016. Ämnesområdena försatirteckningarna har gått från övervägande politiska till allmänna, vardagliga.Teckningarna har förskjutits från att förr oftast varit integrerade på ledarsidor,för att idag i större mån publiceras isolerade på debattsidor eller sombildinsändare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)