Hållfasthetsanalys av infästningmellan AGV och motor : med hänsyn till femfaldig säkerhet mot brott

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning:

Automated Guided Vehicles, AGV:er, används i huvudsak som monteringsplattform inom tung fordonsindustri. En AGV kan användas vid montering av motorer, växellådor och chas-sin. AGV:n transporterar produkten genom en slinga i fabriken, där produkten monteras. Idag säljs AGV:n med ett löfte om femfaldig säkerhet mot brott för alla de ingående komponenter-na. AGV:n är konstruerad för att bära upp en last på maximalt 1800 kg, med säkerhetsfaktorn inkluderad. Lastens tyngdpunkt tillåts ligga en meter ut från infästningen som kopplar sam-man AGV:n med lasten. I arbetet illustreras lasten av en fiktiv motor, som väger 1800 kg med tyngdpunkten placerad en meter ut från infästningen.

I detta arbete undersöks om konstruktionen av kopplingen, som kopplar samman motorn med AGV:n, lever upp till utlovad säkerhet. De delar som, i huvudsak, utgör kopplingen mellan AGV och motor är fixtur, kamskiva samt adapterplatta. Fixturen och kamskiva är monterade på AGV:n, adapterplattan monteras temporärt på motorn. Adapterplattan har tre klackar som sammanlänkar den med fixturen.

För att avgöra hur väl kopplingen lever upp till femfaldig säkerhet mot brott, kartläggs de krafter som verkar i kopplingen. Dessa krafter ligger till grund för de FE-analyser som utreder kopplingens spänningsfördelning. Utifrån FE-analyser och analytiska beräkningar av kopp-lingen bestäms hållfasthetsegenskaperna.

Kopplingens komponenter har, generellt, goda hållfasthetsegenskaper som lever upp till fem-faldig säkerhet mot brott. Resultaten visar att vissa komponenter har tiofaldig säkerhet mot brott vid belastning med den 1800 kg tunga motorn. Dock visar beräkningar av skruvför-banden i kopplingen på brister som bör åtgärdas. Skruvförbanden i fixturens klackar understi-ger de krav, som baseras på säkerhetsfaktorn.

Under förstudien uppdagas det att fixturen, på vissa AGV:er, monterats med skruvar med lägre hållfasthetsklass än vad som står angivet på ritningsunderlaget. Detta medför en allvar-ligt sänkt säkerhet för kopplingen. Orsaken till att fel skruvar använts är inte känd. Ett arbets-sätt för att förhindra fel skruv vid montering bör finnas.

I arbetet studeras Arbetsmiljöverkets föreskrift ”AFS 2008:3 – Maskiner” vilken har legat till grund vid val av säkerhetsfaktor för konstruktionen. Utifrån studien av AFS 2008:3 genom-förs ett försök till att tolka den säkerhetsfaktor som gäller för kopplingen.

Resultaten av denna rapport kan ligga till grund för ett fortsatt arbete, då en vidareutveckling av kopplingen blir aktuell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)