Pandemins effekter på lagerhållning och kapitalbindning: En studie på tre tillverkande företag och dess prioriteringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Pandemin drabbade företag på olika sätt, tillverkande företag fick problem med att producera Just-in-Time, till följd av materialbrist. Därför var det intressant att studera hur företagen valde att prioritera mellan att bibehålla den ekonomiska effektiviteten mot att öka lagernivåerna. Syfte: Studien syftar till att beskriva huruvida tre tillverkande företag, som drabbades av pandemin, fick en förändrad syn och inställning till ingående lager samt hur mycket företagen i sådana fall accepterade att detta påverkade deras ekonomiska effektivitet. Metod: Studien genomfördes med intervjuer på tre företag, ett internationellt medtechföretag, ett internationellt biltillverkande företag samt ett nationellt tillverkande träindustriföretag. Intervjuerna kompletterades med en analys av varje företags kapitalomsättningshastighet, vinstmarginal och lönsamhet före, under och efter pandemin. Resultat och slutsatser: Studiens slutsats är att två av tre företag har en försämrad kapitalomsättningshastighet till följd av pandemin men att alla företagen har, trots pandemin, en ökad lönsamhet, tack vare att de ökade vinstmarginalen. De tillåter även ett högre lager för stunden för att det ska gynna företagen efter avslutad pandemi. Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning är att studera företagens kapitalomsättningshastighet om ytterligare några år samt att studera hur konflikthantering gällande strategier inom ett företag kan påverka lönsamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)