Vägen tillbaka till livet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Caisa Magnusson; Li Tonberg; [2022-01-19]

Nyckelord: cardiac arrest; survivors; experiences;

Sammanfattning: Tidigare forskning och statistik visade att hjärtstopp är ett tillstånd med hög dödlighet men att en ökning i överlevnad kan ses. Vad som också framgick av tidigare forskning är att många upplever en god hälsa efter hjärtstoppet men utmaningar såsom kognitiva och emotionella nedsättningar förekommer. Behovet av kunskap om överlevarnas upplevelser ökar i takt med den växande patientgruppen. Därför syftade denna studie till att beskriva personers upplevelser av livet efter ett överlevt hjärtstopp. Denna litteraturöversikt baserades på kvalitativa artiklar publicerade under de tio senaste åren. Totalt elva artiklar inkluderades och analyserades enligt Fribergs analysmetod för kvalitativ forskning. I resultatet framkom fyra teman: att minnas tiden kring hjärtstoppet, förändringar i det dagliga livet efter hjärtstopp, överlevarnas upplevda behov efter hjärtstopp, existentiella reflektioner efter hjärtstopp. Många hade fragmenterade minnen från händelsen samtidigt som vissa kände ett behov av att återskapa de förlorade minnena. Förändringar som uppkom efter hjärtstoppet var av fysisk, kognitiv och emotionell karaktär men även förändringar i självbild, livsstil och relationer kunde ses. Hjärtstoppet orsakade diverse behov hos överlevarna, såsom stöd från hälso- och sjukvården och närstående, behov av självständighet och att återgå till livet. Inte sällan upplevdes existentiella funderingar vara närvarande efter hjärtstoppet och många kände tacksamhet över händelsens utfall. Resultatet indikerar bland annat att hjärtstoppet kan leda till utmaningar för de som överlever och att den hälso- och sjukvård som erbjuds är otillräcklig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)