Jakten på den perfekta anställda : Eller är allt bara kompromisser?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Ferat Yildiz; Kevin Kemal; Husein Elamidi; [2020]

Nyckelord: Rekrytering; HR; HRM;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: “Jakten på den perfekta anställda - Eller är allt bara kompromisser?” Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Husein Elamidi           Kevin Kemal             Ferat Yildiz                                         (98/04/20)                 (98/05/12)                 (98/11/22) Handledare: Johan Grinbergs  Nyckelord: Rekrytering, Komplexitet, Utmaning, Kandidat, Rekryteringsprocess, HR, Optimal anställning Problemformulering:Vilka utmaningar kan en rekryterare ställas inför under en rekryteringsprocess? Hur ser komplexiteten ut för rekryterare som ställs inför sökande av kandidater? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka utmaningar en rekryterare kan ställas inför när denne vill anställa en ny person till organisationen. Även analysera och beskriva hur komplex en rekrytering kan vara och vilka faktorer som kan vara utmanande.  Teoretiskt perspektiv:Avsnittet inleds med att introducera läsaren till ämnet genom att behandla rekrytering. Därefter poängteras vikten med förberedelser inför rekrytering. Vidare tas fyra av de vanligare rekryteringsstrategierna upp. Fortsättningsvis behandlas organisationskultur och mångfald i den teoretiska referensramen. Avsnittet avslutas med att introducera läsaren till teorin gällande Human resource management med fokus på rekrytering. Metod: Författarna har använt en kvalitativ forskningsmetod för att samla in data till studien de genomfört. Slutsats: Det finns utifrån vår studie inget exakt svar på vad en rekryterare kan ha som utmaning utan det varierar från dag till dag, från person till person och från organisation till organisation. Det som kan klargöras är att en rekryterares jobb är extremt komplext och svårt vilket vem som helst inte klarar av att genomföra helt felfritt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)