Co-branding - och dess påverkan på ett företags brand equity

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: Många konkurrerande produkter liknar idag varandra och därför krävs ofta andra egenskaper än bra produkter för att övertala konsumenterna till köp. Ett sätt att förstärka associationskraften i ett varumärke kan vara att samarbeta med ytterligare ett varumärke. Detta kallas för co-branding och handlar om att man genom samarbete drar nytta av ett annat varumärke för att på så vis skapa fördelar som kan stärka det egna varumärket. Det tilläggsvärde som ett varumärke ger den märkta produkten betecknas av begreppet brand equity. Co- branding skulle kunna öka brand equity men det kan även innebära stora problem som skulle kunna minska brand equity.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att definiera och beskriva begreppet ”co- branding” ur ett svenskt marknadsperspektiv. Vidare vill vi undersöka om och hur co-branding som varumärkesstrategi genom konsumenterna kan påverka ett företags brand equity.

Genomförande: Uppsatsen bygger på tre små n-studier av de co-brandade produkterna Daimglass, klädkollektionen ”Lagerfeld for H&M” och Vodafonemärkta Sony Ericssontelefoner. Primärdata har samlats in genom två stycken e- mailintervjuer med representanter på Sony Ericsson och H&M. Därtill har 90 stycken intervjuer gjorts med konsumenter.

Resultat: Vi har i vår uppsats kommit fram till en egen definition av begreppet co-branding. Vi kan även konstatera att brand equity kan påverkas på många olika sätt genom de fyra varumärkestillgångarna märkeskännedom, upplevd kvalitet, associationer till varumärket och märkeslojalitet. Slutligen har vi kunnat bidra med några goda råd riktade till de företag som står inför ett co- brandingsamarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)