ARBETSTERAPEUTERS UPPFATTNING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT INOM BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod som framtogs 2001 i syfte att komplettera förskrivningen av läkemedel. Arbetsterapeuter är berättigade att förskriva FaR och stämmer överens med professionens uppdrag. Statistik visar att cirka 81% av alla ungdomar inte är tillräckligt fysiskt aktiva och därmed saknas balans mellan aktiviteter. Detta medför en risk att ungdomarna kan utveckla en depression. Det finns idag ingen tidigare forskning kring arbetsterapeuters uppfattning av FaR för barn och ungdomar, vilket visar på ett kunskapsgap inom området. Syfte Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters uppfattning av fysisk aktivitet på recept inom barn- och ungdomspsykiatrin.Metod Studien har en kvalitativ studiedesign med en induktiv analysansats. Intervjuerna var semistrukturerade med fem arbetsterapeuter som har förskrivit minst ett FaR. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat Resultatet av analysen genererade fem huvudkategorier som beskriver arbetsterapeuters uppfattning av FaR inom barn- och ungdomspsykiatrin; En uppfattning av begrepp som främjar aktivitet i vardagen, En kartläggning av vardagen ger möjlighet att identifiera problemet, Omgivningen är en viktig del, En uppfattning av att använda FaR som arbetsterapeut och Förskriver inte FaR dagligen. Alla huvudkategorier har tillhörande underrubriker förutom Förskriver inte Far dagligen.Slutsats Denna studie har visat verksamma arbetsterapeuters uppfattning av arbetsmetoden FaR. Studien ger verktyg för att fler arbetsterapeuter ska känna sig trygga att förskriva FaR i Sverige. Vidare forskning ser författarna som en väsentlig del för att visa att FaR är en arbetsmetod för arbetsterapeuter. Denna studie är en av de få som studerat FaR ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, vilket visar att studien är av stor nytta. Genom utbildning och diskussion med kollegor kan arbetsterapeuter utveckla kunskaper inom FaR i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)