Hur påverkas ensamstående mödrars mentala hälsa utifrån deras ekonomiska utsatthet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Ensamstående mödrars ekonomiska utsatthet utgör en riskfaktor för gruppens psykiska välmående. Ett problem som är känt sedan tidigare men som fortfarande är aktuellt än idag. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att undersöka hur ensamstående mödrar påverkas mentaltav sin ekonomiska utsatthet. Metod: Genom en systematisk granskning av artiklar utförs en innehållsanalys med hjälp av textkondensering. Resultat: Undersökningen visade på att ensamstående mödrars psykiska välmående påverkas av deras ekonomiska situation och att den psykiska ohälsan bland målgruppen fortfarande är hög. Identifierade teman: Socioekonomi, Kombinera arbetsliv och privatliv, Jämställdhet. Diskussion: Samband mellan ekonomi och psykisk ohälsa existerar men i framtida forskning behöver mer fokus ligga på policys och åtgärder eftersom problemet med psykisk ohälsa består inom målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)