e-Handel – En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln

Detta är en C-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Författare: Edib Alic; [2009-06-30]

Nyckelord: Elektronisk handel; tillit; säkerhet;

Sammanfattning: Uppsatsen skrevs i syfte om att få en bredare inblick i e-Handel och en bättre förståelse om säkerhetstillämpningar och tillit. Med hjälp av en enkätundersökning samt intervju visade sig att det krävs mer än bara goda säkerhetslösningar för att få konsumenten att lita på företaget. Studien visade att även psykologiska aspekter har med säkerheten att göra genom företagspolicy och hur företagen skyddar kundernas privata uppgifter och information. Enligt min studie så har säkerhet och tillit nära samband, om konsumenten upplever en trygg och säker affär så skapar kunden ett visst förtroende gentemot företaget och den elektroniska handelsmetoden. Resultatet är att det viktigt att konsumenten upplever en säker och trygg affär för att denne skall kunna skapa ett förtroende och lita på företaget som man handlar utav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)