Hyperemesis gravidarum

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Många kvinnor lider av illamående under graviditeten. En liten del utvecklar hyperemesis gravidarum som är en allvarlig form av illamående och kräkning under graviditet. Hyperemesis gravidarum kan utvecklas till ett kritiskt tillstånd för vilket det krävs sjukhusvård och behandling. Syftet med studien var att belysa mödrahälsovårdsbarnmorskors erfarenheter och stöd till kvinnor som lider av hyperemesis gravidarum. Kvalitativ metod användes. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer där 10 barnmorskor deltog. Materialet bearbetades med innehållsanalys. I resultatet framkom kategorierna: barnmorskors upplevelse att ge stöd och barnmorskors upplevelse av otillräcklighet. Barnmorskor på mödrahälsovården stödde kvinnor med hyperemesis gravidarum på olika sätt. I resultatet framkom det att farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder samt pyskiskt stöd var av värde. Psykiskt stöd ansågs av barnmorskor som mest effetiva hjälpmedel till dessa kvinnor. Känslan av otillräckligt på grund av barnmorskornas begränsade roll inom mödrahälsovården lede till mindre stöd och omvårdnad från mödrahälsovårdsbarnmorskor. Läkare, barnmoskor, kurator, dietist och psykolog bör ingå i det behandlade teamet av kvinnor med grav hyperemesis. Vårdpersonalen har en viktig roll i att bekräfta och stötta dessa kvinnor. Mycket kunskap och information krävs av vårdpersonal kring området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)