"Jag vill bara kunna gå in, koppla upp mig och så ska det funka" : Svensklärares attityder till, och användning av, Powerpoint i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

Sammanfattning: Den här studien har som syfte att undersöka lärares attityd till användandet av Powerpoint i undervisningen. Vårt fokus har varit på lärares attityd till de presentationstekniska hjälpmedlen Powerpoint och Google Presentation. Studiens teoretiska utgångspunkt involverar teorier om multimodalitet, IKT samt digital- och media literacy i undervisningen. För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare som arbetar på högstadiet respektive gymnasiet. Resultatet av studien visar bland annat att informanterna upplever varierade attityder till användningen av Powerpoint och Google Presentation i undervisningen. Här visade det sig bland annat att lärares kompetens till det digitala hjälpmedlet samt i vilket syfte det används är avgörande faktorer till vilken attityd de har. Informanterna som hade positiv inställning till hjälpmedlet var även de som främst nyttjade olika modus som till exempel bilder, gester och tal i förhoppning att vidga elevernas förståelse. En annan aspekt som lärarna lyfter är svårigheten med att förlita sig på digital teknik och tekniska problem som uppstår. Studien avslutas med en diskussion kring resultatet samt förslag på vidare forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)