Uppgradering av förarvärme Scania OmniLink 2010

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

Författare: Malin Celin; Maria S. Papp; [2014]

Nyckelord: Bussar; Uppvärmningssystem; AC; Förarvärme;

Sammanfattning:

Sammanfattning Scania OmniLink 2010 är en buss med fina köregenskaper, men med brister i förarens uppvärmningssystem. Denna modell förväntas vara i trafik i ytterligare tio år, vilket innebär åtskilliga arbetstimmar. I en bussförares jobb förekommer det hela tiden störande moment, samtidigt ska föraren vara trevlig, hjälpsam och köra säkert. Genom att ta bort en del av de störande faktorerna kan föraren koncentrera sig på sitt arbete, bli mindre trött och irriterad och behålla sin reaktionsförmåga. Detta arbete har genomförts på Nobinas garage i Tyresö. Hypotesen som undersökts är att föraren störs av att uppvärmningssystemet inte klarar av att värma upp fötter och smalben tillfredsställande, drag i ansiktet och orimligt högt buller från förarfläkten. Genom enkäter och intervjuer har det konstaterats att dessa antaganden var korrekta. Förarnas upplevelser av buller, drag och ojämnheter i temperatur har bekräftats av olika mätningar som gjorts i Nobinas bussar. De krav som ställs på uppgraderingen av förarvärmen är att den ska vara billig, minska bullret markant, ge en behaglig temperatur över hela kroppen och eliminera draget från taket. Olika förslag utvärderades och en kombination av flera förslag testades i praktiken. Efter att ha genomfört tester har en enkel men effektfull uppgradering tagits fram. Samtliga krav uppfylls, ljudnivån från förarfläkten har sänkts markant och fötterna förses med extra värme. Dessutom föreslås åtgärder för att eliminera några vanliga fel. Abstract Scania OmniLink 2010 is a bus with excellent driving properties, but it has flaws in the driver heating system. This model is expected to be in use for at least ten more years, which implicate countless hours of work. A lot of disturbance is always present in the work of the driver. At the same time he or she has to be nice and helpful and drive safely. Removing some of the disturbance will result in the driver being able to focus on the work, get less tired and annoyed and keep a normal reaction time. This work has been executed at Nobina Tyresö. The hypothesis that has been evaluated is that the driver is disturbed by the heating system not being able to warm the feet and lower legs sufficiently, draught in the face and the driver fan making unreasonable loud noise. Surveys and interviews have confirmed the assumptions. The noise, draught and unbalanced temperature that the drivers’ experiences have been confirmed by different measurements performed at the busses of Nobina. Requirements on the upgrade of the driver heating system are that it has to be cheap, lower the noise distinctively, obtain a comfortable temperature all over the body and eliminate draught from the ceiling. Different suggestions were evaluated and a combination of some suggestions was tested hands-on. A simple and powerful upgrade has been extracted after the tests. All requirements were fulfilled, the driver fan noise was significantly reduced and the feet got extra warmth. Furthermore measurements to eliminate causes of some common damages were suggested.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)