Omsluten av vatten : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av att föda barn i vatten

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning: Bakgrund Vattenfödsel innebär att den födande befinner sig i vatten och att barnet föds fram under ytan. Det finns många fördelar med att föda i vatten och det är ovanligt med negativa utfall för mor eller barn. Vattenfödslar efterfrågas av födande kvinnor, men är inte tillgängligt på alla förlossningskliniker. Barnmorskor ska bistå den fysiologiska processen och stödja kvinnor valfrihet, varför det av vikt att få en djupare förståelse för kvinnors upplevelser av vattenfödslar. Syfte Att beskriva kvinnors upplevelser av att föda barn i vatten. Metod En kvalitativ litteraturöversikt med åtta inkluderade artiklar, publicerade åren 1998–2022, med sammanlagt 198 deltagare. Sex av artiklarna bedömdes ha obetydliga/mindre metodologiska brister och två måttliga metodologiska brister. Analysmetod var innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat I resultatet framkom två övergripande teman. Positiva och stödjande upplevelser av att föda i vatten beskriver upplevelser kopplade till relationer, kroppsliga och mentala faktorer samt miljön. Negativa upplevelser av att föda i vatten beskriver oro och rädsla kring att tappa kontroll och att barnet ska ta skada av att födas i vatten. Slutsats Vattenfödsel upplevdes generellt som något mycket positivt av födande kvinnor. Det ökade avslappningsförmågan samt var smärtlindrande. Vidare upplevdes det stärkande och ökade känslan av att föda i en trygg hemlik miljö på egna villkor. Dessa faktorer hade förmågan att påverka kvinnans förlossningsupplevelse positivt, vilket har potential att influera hennes inställning till eventuella kommande födslar. Några få upplevde sig vara obekväma eller kände rädsla och oro under sin vattenfödsel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)