”Ett antal understreck ett antal understreck ett antal understreck” : En komparativ textanalys av en skriftlig respektive talsyntetiserad version av uppgiftsinstruktioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att genom en komparativ funktionell textanalys jämföra textuella och språkliga drag i en skriftlig respektive talsyntetiserad version av svensklärares uppgiftsinstruktioner. Studiens teoretiska ramverk grundar sig på J.Ongs (1991) beskrivning av muntliga och skriftliga uttrycksformer där särskild vikt läggs på begreppet sekundär talspråklighet. Vidare grundas studien på en induktiv ansats.Studien bygger på kvalitativa data där empirin bestod av uppgiftsinstruktioner som är skrivna av verksamma svensklärare på gymnasial nivå. Samtliga uppgiftsinstruktioner blev upplästa och analyserade genom talsyntesprogrammet Oribi Speak. Resultatet visar att talsyntesen brister i läsflyt och beror främst på en avsaknad av punkt som finalt skiljetecken. Studiens slutsats är att talsyntesen kan ses göra anspråk på andra skrivregler än de som anses vara allmänt vedertagna. Höga krav ställs således på textförfattaren och förutsätter en medvetenhet kring hur en text bör utformas för att vara kompatibel med talsyntes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)