Med spanskt kroppsspråk i Sverige : en studie i spanjorers syn på kroppsspråket i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Robert Dysell; [2001]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: När spanjorer kommer till Sverige uppstår det problem i kommunikationen. Framför allt är det verbala språket ett problem men definitivt även kroppsspråket, det icke verbala språket förmedlar 90% av de intryck vi får av en annan person. Ansiktsuttryck kan vara likartade över hela världen men när det gäller kroppsspråk kan man inte generalisera överhuvudtaget. Kroppshållning och maner är starkt relaterade till sin ursprungskultur. Anledningen till att jag ville göra denna studie är för reda ut huruvida det uppstår missförstånd och skillnader i den icke verbala kommunikationen för att sedan analysera innebörden av det. Jag har utfört kvalitativa intervjuer med fyra personer, varav tre från Spanien. De uppgifter som jag fick i samband med dessa är sedan analyserade utifrån Erving Goffmans interaktionistiska perspektiv. Vårt kroppsspråk är ett kulturellt bagage som vi bär med oss, vi måste lära oss känna oss själva för att veta hur vi uppfattas av andra. För det är med den kunskapen som vi kan undvika störningar i framträdandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)