Kapitalisering av risken för avgiftshöjning vid köp av bostadsrätt.

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Enligt Bostadsrätterna (2018) utgörs avkastningen av en bostadsrättsinvestering av godaboendeförhållanden till en låg boendekostnad samt en möjlig värdestigning på bostadsrätten.Tidigare studier har undersökt vilken inverkan olika boendeförhållanden och bostadsrättsmässigaegenskaper har på prisbildningen av bostadsrätter. När det gäller boendekostnadens inverkan hardäremot bara den rådande avgiftsnivån tidigare beaktats men det saknas forskning kring huruvidaäven den framtida avgiftsnivån och risken för avgiftshöjning påverkar prisbildningen.Då man tidigare har visat att konsumenter har svårt för att ta del av informationen i enbostadsrättsförenings årsredovisning (Bohman, 2014), kan det vara möjligt att information somindikerar en framtida avgiftshöjning inte kapitaliseras vid köp av en bostadsrätt. I denna uppsats hardärför risken för en framtida avgiftshöjning och dess påverkan på prisbildningen undersökts.Efter en genomgående litteraturstudie drogs slutsats om att de viktigaste faktorerna för att analyseraoch bedöma den framtida avgiftsnivån var rådande avgift, kassaflöde, skuldsättning och föreningenssparande. För att undersöka om det fanns tendenser till att dessa faktorer har haft inverkan påprisbildningen gjordes tre jämförelser av likartade bostadsrättsobjekt. I två av tre jämförelser kundedet konstateras att det fanns en stor möjlighet till att dessa faktorer inte kapitaliserades vidprisbildningen.För att undersöka konsumenternas kunskaper och huruvida det är möjligt att risken för en framtidaavgiftshöjning inte kapitaliseras, gjordes en enkätstudie. Resultatet visade på att endast den rådandeavgiftsnivån kapitaliseras och att risken för en avgiftshöjning inte vägs in i priset. Enkätstudien visadepå att konsumenter besitter för dålig kunskap både om varför och hur risken för en framtidaavgiftshöjning borde analyseras och vägas in i prisbilden.Utifrån resultatet i enkätstudien har slutsats dragits om att det är möjligt att risken för en framtidaavgiftshöjning inte kapitaliseras vid köp av en bostadsrätt. För vidare studier hade det därför varitintressant att undersöka hur man kan förenkla för konsumenter så att faktorer som indikerar riskenför en framtida avgiftshöjning lättare kan vägas in i prisbilden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)